Ngo Quoc Dat

Hi, I'm Ngo Quoc Dat

I'm a web developer from Vietnam, working on Laravel, VueJS, and TailwindCSS. I love to working on open source projects and contribute to the community.

Find me on:

Có gì mới trong Laravel 10.4

Team Laravel vừa phát hành Laravel phiên bản 10.4 đi kèm với các tính năng mới như phương thức File::json(), chuyển đổi relationship HasMany có sẵn thành relationship HasOne, ...

Read more